LB: TOC

Theory of Constraints

Uitgangspunt is dat elk systeem bestaat uit onderling afhankelijke schakels en dat er één zwakste schakel is. Deze identificeren en versterken is het uitgangspunt van TOC.
Theory of Constraints (TOC) staat voor het sturen op doorstroom in processen. E.Goldratt is de grondlegger van de Theory of Constraints. Bekende boeken van hem zijn: Het Doel, De Zwakste Schakel en Het is geen toeval.

Begin deze eeuw wordt in Engeland de TOC methodiek succesvol toegepast in de gezondheidszorg. In 2006 werkte ik mee aan de eerste implementatie van TOC in het St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein. Daarna ben ik bij een groot aantal TOC implementaties in Nederland betrokken geweest. (link naar overzicht)

Het doel van TOC is de doorstroom van producten in het proces te verbeteren, waardoor het mogelijk is om meer te produceren (lees geld genereren), met gebruik van dezelfde of minder middelen. TOC blijkt ook heel goed toepasbaar in de patiëntenzorg. Iedere patiënt wordt gezien als een individueel project. Met een begin en een einde.

Doelgericht wordt de voortgang van alle patiënten gevolgd, vertragingen geregistreerd en prioriteiten gesteld. Dit kan eenvoudig op papier, in het eigen ZIS (SAP) of een specifieke web-based applicatie. Digitaal heeft de voorkeur omdat zo het principe van ‘het systeem als één geheel zien’, beter tot uitvoering kan worden gebracht.

De inspanning van het toepassen van de principes van TOC leidt tot de volgende resultaten:

Vrijgekomen capaciteit

Het vaststellen van een te verwachte ontslag of einddatum-tijd (VOD/ VED/ VOT/) geeft al vaak een doorstroom verbetering van 5%. Echter de ervaring heeft geleerd, dat wanneer je daarnaast ook stuurt op acties en taken die de lengte van de opname bepalen, dit leidt tot nog eens 5% (of meer) verbetering.
Het effect is dat er bedden vrijkomen voor patiënten, die wachten op opname of de vrijgekomen capaciteit kan gebruikt worden voor het realiseren van andere doelen.

Kwaliteit

De lengte van de opname en de criteria voor de zogenaamde  ‘ontslagbepalende taken’ worden gebaseerd op protocollen, zorgpaden, klinische paden en/of op voorschrijft van de arts. Op vaste momenten wordt er doorverpleegkundigen en artsen naar de voortgang gekeken. Immers voor iedere patiënt kunnen er onverwachte wendingen in het plan optreden. Soms vanwege een medische oorzaak, maar vaak worden ze veroorzaakt door de organisatie van het werk en onduidelijkheid in verantwoordelijkheid. Prioriteitstelling op basis van het voorkomen van vertragende taken geeft richting aan het werk van alledag en leidt tot kwaliteit.

Gestroomlijnde organisatieprocessen

Vertraagde tijd, de effecten ervan en de onderliggende oorzaken worden genoteerd en geanalyseerd en waar mogelijk opgelost. Het accent ligt op ‘met elkaar’ oplossingen te zoeken voor de gevonden problematiek. En hoe de hulp van de diverse lijnmanagers in te schakelen.
Het oppakken van de grootste redenen  van vertraging binnen het hele systeem levert met name kwaliteit en werkplezier op.
Frustraties worden zo omgezet in acties. Het leidt tot betere en gerichte communicatie en het verbeteren van de betreffende organisatieprocessen.

Rol van Wijzer

Analyse, training, begeleiding en daarna coaching bij het gaan ‘Sturen op de Doorstroom’.

  • Een op maat gesneden Plan van Aanpak.
  • In alle lagen van de organisatie
  • Train de trainer principe.
  • Procesverbetering doormiddel van toepassen van Wijzer Werken

Waar kan TOC behalve op de verpleegafdelingen nog meer toegepast worden?

  • De Spoed Eisende Hulp: (link zie recensie Kitty!) hierbij wordt per specialisme tijdsdoelstellingen vastgesteld.
  • De Dagbehandeling:  hierbij wordt gestuurd op tijdsdoelstellingen per specialisme en aandoening/ingreep.
  • De Poliklinieken: het kan gaan over  de werkprocessen tijdens het spreekuur of over de verdeling van de beschikbare tijd van de medisch specialisten. Ook hier is het instrument TOC van onschatbare waarde.
  • Het realiseren van nazorg: processen in de ketenzorg zijn uitermate geschikt om TOC toe te passen.
  • Daar waar sprake is van producten of diensten, door processen gaan en te laat worden afgeleverd.
TOC